herb BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

www.bip.zwik.miedzyzdroje.pl

PREZES

ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACACJI SP. Z O. O.

W MIĘDZYZDROJACH

 

OGŁASZA DRUGI KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Sposób zatrudnienia: umowa zlecenia

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Międzyzdrojach, ul. Przy  Wodociągach 3.

Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i uzyskała tytuł zawodowy oraz posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 2. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 3. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 1. posiada nieposzlakowaną opinię;
 2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programu finansowo – księgowego „Symfonia”,
 2. doświadczenie finansowo – księgowe w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, ustawy o rachunkowości.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,
 2. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz,
 3. znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej spółki prawa handlowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie (odpisy) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu oraz kwalifikacje zawodowe,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Informacja o warunkach pracy:

Praca jednoosobowa w biurze ZWiK sp. z o. o.  Międzyzdroje, minimalnie 2 razy w tygodniu po 8 godzin.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres e-mail: gi.zwik@wp.pl, listem poleconym, kurierem bądź osobiście na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

ul. Przy Wodociągach 3

72-500 Międzyzdroje

do dnia  15 maja 2015 r. z dopiskiem: „Aplikacje na stanowisko głównego księgowego”.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO SWOBODNEGO WYBORU OFERT.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Mościcki 07-05-2015 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Mościcki 07-05-2015 13:59