herb BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

www.bip.zwik.miedzyzdroje.pl

Mapa biuletynu

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Międzyzdrojach
|___Dane teleadresowe
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi
      |___Obsługa prawna inwestycji Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje
|___Zapytania ofertowe
      |___Zapytania ofertowe 2018
            |___Rozeznanie rynku na aktualizację kosztorysów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Gryfa Pom.-Las
            |___Rozeznanie rynku na aktualizację kosztorysów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej
            |___Rozeznanie rynku na aktualizację kosztorysów związanych z budową i przebudową oczyszczalni
            |___Rozeznanie rynku na aktualizację kosztorysów
            |___Drugie zapytanie ofertowe na odwiert 2 otworów hydrogeologicznych
            |___Zapytanie ofertowe na odwiert 2 otworów hydrogeologicznych
            |___Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Specjalisty ds. technicznych świadczącego usługi na podstawie umowy zlecenia
DRUKI
|___Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłacza wod.-kan.
|___Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków
|___Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
|___TARYFY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT
|___Taryfy na 2018 r.
|___Taryfy na 2017 r.
|___Taryfy na 2016 r.
      |___Uchwała Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr XVI/146/15
|___Taryfy na 2015 r.
      |___Informacja w sprawie taryf na 2015 r.
      |___UCHWAŁA Nr LXI/596/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
|___Taryfy na 2014 r.
      |___Informacja w sprawie taryf na 2014 r.
      |___Uchwała Nr XLVI/436/13
|___Taryfy na 2013 r.
|___Taryfy na 2012 r.
Ogłoszenia, obwieszczenia
|___Inwestycje dofinansowane ze środków UE
|___Informacja dotycząca zmian w przepisach o ochronie danych osobowych ZWiK Sp. z o.o.
|___Informacja o monitoringu wizyjnym
|___Zmiany w organizacji czasu pracy Zakładu - informacje o dodatkowych dniach wolnych
|___Twardość wody
|___Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy - informacje ogólne
      |___Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - maszynista urządzeń oczyszczalni ścieków
      |___Ogłoszenie o naborze - maszynista urządzeń oczyszczalni ścieków
      |___TRZECI KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
      |___DRUGI KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
|___Planowane przerwy w dostawie wody
OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
|___2019
|___2018